Společenská odpovědnost

Z hlediska filozofie naší firmy jsme rozhodnuti podporovat všechny aspekty programu společenské odpovědnosti. Dobrovolně integrujeme ekologické a sociální ohledy do každé činnosti, kterou provádíme, a to vždy v souladu s platnou legislativou. Své zásady a postupy navrhujeme takovým způsobem, který odpovídá etickým, sociálním, ekologickým a zdravotním požadavkům.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Cílem naší společnosti je splnit požadavky a očekávání zákazníků prostřednictvím vybudování a udržení systému managementu kvality ISO 9001:2008 a standardů HACCP. Přínos spatřujeme v jasném zavedení kompetencí, rozdělení odpovědnosti a úpravě vzájemných vztahů všech zaměstnanců společnosti. Pečlivě dokumentujeme všechny pracovní postupy výrobních činností a dbáme na jejich dodržování.

Uvědomujeme si, že bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje zaměstnancům podávat kvalitní výkon, proto jim vytváříme prostor na týmovou práci a odměňujeme je za dosažené kvalitní výsledky. Personál zároveň pravidelně a soustavně vzděláváme ve všech oblastech.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem politiky životního prostředí naší firmy je jasná a transparentní deklarace dodržování principů udržitelného rozvoje.

Respektujeme následující zásady:

  1. Vždy plníme závazky, které vyplývají z legislativy a dalších požadavků.
  2. Pečlivě monitorujeme a minimalizujeme vznik odpadů produkovaných při realizaci našich činností.
  3. Zavázali jsme se využívat pouze takové technologie a matriály, které mají minimální vliv na životní prostředí.
  4. Usilujeme o neustálé snižování spotřeby energií, materiálů, vody a plynu.
  5. Vzděláváme a školíme své zaměstnance, čímž zvyšujeme jejich environmentální úroveň a povědomí.

SPONZORING – DÁRCOVSKÉ AKTIVITY

Společnost Generica si je vědoma své společenské odpovědnosti. Důkazem toho je systematická snaha věnovat se sponzorské a charitativní činnosti. V rámci sponzoringu se zaměřuje především na podporu zdravotnické osvěty a prevence onemocnění.

Prosinec 2011

Obdarovali jsme originálními dětskými kapkami s vitaminem C na 1000 dětí z vybraných školek a dětských sanatorií na celém území Slovenska. Cílem akce zvané Vánoční kapka zdraví bylo podpořit prevenci dětských nemocí, které jsou typické pro zimní období.

Září 2011

Poskytli jsme finanční dar ve výši 10 tisíc korun na podporu akce konané u příležitosti Světového dne srdce v Olomouci. Zde jsme se účastnili také jako pořadatelé. Tato akce podporovala nejen zdravý životní přístup, ale poskytovala osvětu v oblasti první pomoci, měření tlaku, cholesterolu, cukru či BMI.

Duben, červen 2011

Spolu se společností Nordic Walking jsme se zúčastnili akcí zaměřených na zdravotní osvětu. Akce byly pořádány pro širokou veřejnost a v souvislosti s nemocemi kardiovaskulárního systému propagovaly zdravější životní styl.

2011

V rámci spolupráce s Dialyzačním oddělením v Piešťanech jsme obdarovali děti dialyzovaných pacientů. Součástí balíčků byly vitaminy, originální dětské kapky s vitaminem C, omalovánky a propisky. Tato setkání s pacienty a jejich blízkými probíhají v termínu Dne dětí již téměř pravidelně.

Březen 2011

Lékařské fakultě Masarykovy univerzity jsme věnovali dar v hodnotě 10 tisíc korun na podporu celoživotního vzdělávání praktických lékařů a sester.

Březen 2011

Finančním obnosem ve výši 50 tisíc korun jsme podpořili Nadaci pro srdce Hané.

2009

Pro Nadaci sv. Františka z Assisi již od roku 2009 podílíme na organizaci s distributorem léčiv Phoenix dodávky zdravotnických pomůcek do indické Kalkaty. Tyto dodávky zahrnují léčiva, vitaminy a potřebné minerály. Dodávky probíhají v závislosti na množství vybraných finančních prostředků jedenkrát až dvakrát ročně.